Audio Research Röhren Vorstufen/Preamplifier


Audio Research Modell SP3/3A/3A-1 / Kit Nr. TS-1

Röhren Set

 • 2x 12AX7 LN
 • 6x 12AX7

CHF 790.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP6/6A/6B / Kit Nr. TS-9

Röhren Set

 • 2x 12AX7 LN
 • 4x 12AX7

CHF 590.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP6C/6C-1/6E / Kit Nr. TS-10

Röhren Set

 • 2x 12AX7 LN
 • 2x 12AX7
 • 2x 6922

CHF 650.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP8 Revision 1-3 / Kit Nr. TS-11

Röhren Set

 • 2x 12AX7 LN
 • 2x 12AX7
 • 2x 6922

CHF 850.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP8 Rev 4-7/SP6F / Kit Nr. TS-12

Röhren Set

 • 2x 12AX7 LN 
 • 3x 12AX7
 • 2x 6922
 • 1x 12BH7

CHF 790.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP9/MKII/MKIII / Kit Nr. TS-13

Röhren Set

 • 2x 6922

CHF 220.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP10 / Kit Nr. TS-14

Röhren Set

 • 4x 6922 LN
 • 8x 6922
 • 2x 5881
 • 1x 12AT7

CHF 1 850.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP11 / Kit Nr. TS-15

Röhren Set

 • 6x 6922

CHF 650.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP12 / Kit Nr. TS-16

Röhren Set

 • 2x 6922 LN
 • 3x 6922

CHF 650.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP14 / Kit Nr. TS-17

Röhren Set

 • 1x 6922

CHF 120.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP15 / Kit Nr. TS-5

Röhren Set

 • 3x 6922

CHF 330.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP16 / Kit Nr. TS-2

Röhren Set

 • 5x 12AX7
 • 1x 12AX7 LN

CHF 550.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP16L / Kit Nr. TS-3

Röhren Set

 • 3x 12AX7

CHF 270.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP17 / Kit Nr. TS-26

Röhren Set

 • 2x 6H30

CHF 360.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Model SP17L / Kit Nr. TS-4

Röhren Set

 • 1x 6H30

CHF 190.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell SP20 / Kit Nr. TS-89

Röhren Set

 • 4x 6H30

CHF 750.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell LS1/LS2/2B/LS2MKII/2BMKII / Kit Nr. TS-17

Röhren Set

 • 1x 6922

CHF 120.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell LS5 / Kit Nr. TS-18

Röhren Set

 • 4x 6922
 • 6x 12BH7

CHF 950.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell LS5MKII / Kit Nr. TS-19

Röhren Set

 • 10x 6922

CHF 1 100.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell LS5MKIII / Kit Nr. TS-20

Röhren Set

 • 8x 6922

CHF 890.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell LS7/LS8/LS8MKI/LS15/LS16/LS25 / Kit Nr. TS-6

Röhren Set

 • 4x 6922

CHF 450.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell LS16MKII/LS17,SE/LS25MKII/LS26/LS27 / Kit Nr. TS-26

Röhren Set

 • 2x 6H30

CHF 390.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell LS22 / Kit Nr. TS-20

Röhren Set

 • 8x 6922

CHF 850.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell LS28 / Kit Nr. TS-89

Röhren Set

 • 4x 6H30

CHF 750.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell REF Anniversary / Kit Nr. TS-84

Röhren Set

 • 8x 6H30

CHF 1 400.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell REF Anniversary-PS / Kit Nr. TS-85

Röhren Set

 • 2x 6550
 • 2x 6H30

CHF 750.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell REF1 / Kit Nr. TS-20

Röhren Set

 • 8x 6922

CHF 850.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell REF2 / Kit Nr. TS-29

Röhren Set

 • 9x 6922
 • 1x 6L6
 • 1x 5AR4

CHF 1 150.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell REF2MKII / Kit Nr. TS-30

Röhren Set

 • 6x 6H30
 • 1x 6L6
 • 1x 5AR4

CHF 1 200.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell REF3/5/SE / Kit Nr. TS-31

Röhren Set

 • 5x 6H30
 • 1x 6550

CHF 1 150.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell REF6/SE / Kit Nr. TS-91

Röhren Set

 • 7x 6H30
 • 1x 6550

CHF 1 450.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell REF10 / Kit Nr. TS-84

Röhren Set

 • 8x 6H30

CHF 1 400.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell REF10-PS / Kit Nr. TS-85

Röhren Set

 • 2x 6550
 • 2x 6H30

CHF 750.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1

Audio Research Modell GSPre / Kit Nr. TS-95

Röhren Set

 • 6x 6H30

CHF 1 100.00

 • verfügbar
 • 5 - 30 Tage Lieferzeit1